Kontakty

Ing. Jan Ženatý - CSO
Ruskova 761/9
724 00 Ostrava - Stará Bělá
tel: 737500300
jan(a)zenaty.org
www.csoostrava.cz

Anketa

Jak se vám tyto stránky líbí?

Moc líbí 33% Celkem líbí 23% Líbí 20% Nelíbí 24%

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.eshop-rychle.cz/csoostrava-cz

Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající je provozovatel internetového obchodu http://www.eshop-rychle.cz/csoostrava-cz
společnost  Ing. Jan Ženatý - CSO
se sídlem Ruskova 761/9, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
IČ: 12129623, DIČ: CZ5607012059

zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.380702-4528, dne 28.08.2007,
dále jen prodávající.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1. Kupující spotřebitel je osoba, která kupuje zboží pro vlastní spotřebu a při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
2. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady na doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

 

Cena zboží

Cena zboží uvedená na stránkách internetového obchodu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, přičemž tato změna nemá vliv na již přijaté objednávky.

 

Dodací lhůty

Dodací lhůty uvedené u jednotlivých výrobků jsou "obvyklé". Obvyklá doba dodání je 7 - 14 pracovní dny, pokud není uvedeno v nabídce jinak a závisí od skutečnosti, zda je požadované zboží skladem. Zboží, které máme skladem, expedujeme následující den od přijetí objednávky, popřípadě v týž den, pokud zašlete objednávku do 10,00 hodin.
Zboží je k Vám doručeno, prostřednictvím České pošty jako „Obchodní balík“. Objednáváme-li zboží pro Vás u dodavatele, může se dodací lhůta prodloužit. O této skutečnosti je kupující vyrozuměn e-mailem.
Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo, které zákazník uvedl při uzavírání kupní smlouvy.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Nejedná-li se o případ uvedený v výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Podmínky pro odstoupení:

Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, s veškerými dokumenty včetně všech visaček na zboží, přesně tak jak bylo dodáno. Pokud to povaha obalu umožňuje, prosíme Vás, musí být zachován nepoškozený původní obal. Zboží nesmí nést známky používání. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel oznámí prodávajícímu (nejlépe písemně či elektronicky), že odstupuje od smlouvy a uvede datum a kód objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.

Ve vrácené zásilce musí být vložen originál nebo kopie kupní smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy se vracejí peníze za zboží, nevrací se poštovné.

Pokud kupujícímu vznikl při koupi zboží nárok na dopravu zdarma a toto zboží nebo jeho část vrací, může prodávající uplatnit nárok na uhrazení nákladů spojených s doručením zboží a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Reklamace zboží a Reklamační řád

Záruční doba na veškeré zboží a výrobky je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Ačkoliv dodáváme kvalitní zboží od prověřených dodavatelů a vlastní výrobky, někdy se bohužel vyskytnou vady. Vždy se snažíme vyřešit situaci tak, abyste byli spokojeni. Kupující má právo uplatnit reklamaci v souladu s podmínkami Reklamačního řádu.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
„Prodávající“ je

Ing. Jan Ženatý - CSO,
Ruskova 761/9, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
IČ: 12129623, DIČ: CZ5607012059.

„Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

Reklamační řád

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží ihned po jeho přijetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne a nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady byly u výrobku již před jeho použitím. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak je prodávající odpovědnosti zproštěn.

Reklamaci v případě zjevného poškození, je nutno vždy uplatnit OKAMŽITĚ u kurýra České pošty, při dodání.

Reklamaci je nutno písemně zaslat na adresu sídla provozovatele, příp. na e-mail:

jan@zenaty.org

Před zasláním reklamace nás kontaktujte (telefonicky, e-mailem), aby bylo reklamační řízení co nejrychlejší, sdělíme Vám jak dále postupovat. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět, doklad o koupi (paragon, faktura), příp. záruční list, který slouží k uplatnění reklamace u výrobců.

Reklamovaný předmět musí být řádně očištěn a zabalen do odpovídajícího přepravního obalu tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží přepravou. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je třeba prodávajícímu sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu prodávajícímu.

 

Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:
- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace;
- na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí;
- přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena nebo bude odmítnuta.

 

O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak i v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.listopadu 2019.

Přes veškeré námi vynaložené úsilí, nezaručujeme, že zveřejněné technické informace nezahrnují chyby, nejsou proto právním základem pro pohledávku.
Nabídka v obchodě nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku je pouze pozvánkou k jednání.
Vyhrazujeme si právo na nesplnění požadavků, dojde-li k chybě při špatném uvedení ceny výrobku.